TSE Türk standartlarına uygunluk belgesi; Ülkemizde standardı meydana getiren hususlarda, üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, alakalı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ve yapılan anlaşma ile TSE markasının faaliyet  hakkı verilerek şirket adına oluşturulan, üzerinde TSE amblemini kullanacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve  tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene ile sınırlı olan belgedir.

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi; Türkiye’de standardı olmayan hususlarda, mamullerle alakalı ülkeler arası standartlar, diğer ülkelerin milli standartları, Türk Standartları ve teorik literatür temel alınarak yapılır. Türk kesimince kabul gören değerlere uygunluğunu, Kalite Faktörünü belirten ve imzalanan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı tanınarak firma ismine hazırlanan ve üzerinde TSEK logosu kullanılacak mamullerin; cinsi, ticari markası, tipi, sınıfı  ve türünü gösteren ve devamlılık süresi bir sene olan belgeye denilir.

Tse HYB yani TSE hizmet yeterlilik belgesi, Hizmet veren firma yada firmalarda hizmetin gerçekleştiği alanın ve hizmetin yeterliliğinin  standartlara uygunluğunu analiz edilerek verilen bir belgedir. Bu analizler hizmet sahasının durumu (yüksekliği, metrekaresi elektrik tesisat raporları vb), hizmet içerisine göre çalışanın mesleki eğitimi ve yetkinliği, hizmet sahasında kullanılan cihazların ya da aletlerin uygunluğu ve izlemesi  gerçekleştirilir. Tse HYB, geçerliliği 3 yıl olan ve her yıl incelenerek senelik vizelenen belgedir.

UL Belgesi, temel olarak güvenlik hususunda yoğunlaşan, bağımsız mahsul güvenlik belgesidir. Ürün güvenliği bakımından büyük önem teşkil eden bir ürün belgesidir. Güvenlik standartları yazan, mamul testleri ve uyumluluk incelemesi gerçekleştiren, bağımsız ve kar amacı taşımayan ve ağırlıklı şekilde ürün güvenliği sertifikasyonu üzerine teknik araştırmalar gerçekleştiren bir kuruluştur. Mamuller, malzemeler, bileşenler, aletler, montajlar ve teçhizatlar için test prosedürleri ve standartları geliştirir.

Gost K Belgesi, Kazak GOST belgesi sistemi ile alakalı standardizasyon, belgelendirme ve tüketici haklarının muhafaza edilmesi konularından teknik düzenleme ve meteoroloji komitesi KAZMEMST sorumludur.

GS belgesi, Almanca güvenlik belgesi anlamını taşımaktadır. GS belgesi CE belgesi ile uyumlu bir sertifikadır. GS testlerinde ürün, kişilerin sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilir. Bir kalite onay belgesi olup kurumun analizi ve alakalı mahsulün uzman mühendisler tarafından, profesyonel laboratuvarlarda yapılan test ve deney aşamalarının ardından GS belgesi ile sertifikalandırılması işleminin yapılmasıdır. GS Belgesi dünyaca bilinen ve tüketicilere güven aşılayan bir markadır. GS belgesi (Geprüfte Sicherheit) Almanya çıkışlı olması rağmen, bütün dünyada endüstricilerin, mahsulleri için uygun bir isim durumuna gelmiştir. Tam teçhizatlı laboratuvarlarda gerçekleştirilen ayrıntılı güvenilirlik testleri, GS markasının müşteri tarafından bilinmesi ve itibar kazanmasını sağlamıştır. Tesis, teknoloji, verim anlayışı ve bunun gibi ön şartlar uygunsa, müracaatta bulunan organizasyon analiz edilir ve mahsullerin test işlemlerine geçilir. Test işlemleri büyük bir özenle gerçekleşir ve testlerden başarı ile geçen mahsuller belgelendirilir.   

E işareti, ECE test işareti şeklinde de bilinmek ile birlikte, onayı yapılmış bileşenler dahilinde motorlu taşıtların Avrupa Birliği kapsamında kara yollarında taşıması gereken koşulları sağladığını gösteren işaretleme ve belgelendirme türüdür.

FCC, yayıncılıkta ve iletişimde hava dalgalarının faaliyetinin koordinasyonunu sağlayan hükümet dairesidir. Federal iletişim komisyonu (FCC), televizyon, radyo, kablo,ağ ve uydu tarafından ülkeler arası iletişimi düzenlemekten sorumludur. ABD Federal iletişim komisyonu (FCC), bütün müşteri odaklı telekom ürünleri ve ağ ile ilişkili telekom cihazlarının asgari standart uyumluluğunu sağlamasını gerektirmektedir. FCC kurallarının 15. bölümü, zarar teşkil edici radio arayüzlerini engellemek için salınım testleri gerçekleştirmesi gerektirmektedir. 68. bölüm testi ise, zarar teşkil eden voltajlar gibi ağa zarar verebilecek esas unsurları engellemek adına tasarlanmıştır.

G İşareti, ülkemizde CE’ ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

SFI, (Ormancılık ürünlerinde Kalite). sorumlu çevresel yaklaşım ile akılcı ticareti bir arada toplayan bir oluşumdur. SFI programı, orman ürünleri üreticilerinin bir yandan sürdürülebilir ormancılık prensiplerine uygun üretim gerçeleştirirken bir yandan da uzun vadeli ve kalıcı kar sağlayamaya imkan sağlar. 1 Ocak 2007 tarihinden başlayarak tamamen bağımsız bir kuruluş durumuna gelen SFI’de ürünler iki sınıftan etiketlenmektedir.

Cen Mark, termostatik radyatör vanaları üreticilerinin onayladığı, Avrupa standartlarındaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına bulunan en tanınabilir üçüncü tarafı temsil eder.

CCC Belgesi veya işareti, China Compulsory Certificate baş harflerinden meydana getirilmiştir.Türkçesi ise, Çin zorunlu belgesi anlamına gelmektedir. Pekçok pazarda Çin uygunluk belgesi şeklinde de duyabilirsiniz. Çin pazarında veya Çin’e yapılacak İhracatta bulundurulması zorunlu bir belge olan CCC belgesi (CCC işareti) geniş kapsamda uygulanan bir sertifikadır. CCC belgesi veya işareti yasal bir şekilde mecburiyeti olan bir belge olarak tüketicilerin hak ve çıkarlarını muhafaza etmek amacıyla ülkeler arası organizasyonlarca da kabul edilmiştir.

ETL, türkçe anlamı, Edison Test Labortauvarını ifade eden bu belge Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygun olduğunun (gaz, elektrik ve diğer güvenlik standartları) ispatıdır. Etl, günümüzde Kuzey Amerika kıtasında en fazla büyüme gösteren bir güvenlik belgesi olmakla birlikte perakendeci firmaların en fazla ilgi gösterdiği sertifikalar arasındadır. Etl Belgesinin bir diğer önemli üstünlüğü ise diğer standartları da kapsamına almaktadır.

Logoya sahip olan bir ürünün Amerika Birleşik Devletleri’nde güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belgeleyen dünya çağında geçerli olan üstün bir güvenlik işaretidir. ETL belgesi, ürünlerin, ABD ülke sınırlarında satışının gerçekleşmesi ve dağıtımının yapılması için güvenlik standartlarına ve asgari ihtiyaçlarına karşı ilgili oldukları hakkında üçüncü şahıs bir akreditasyon laboratuvarca testinin gerçekleşmiş olduğunu belirtir.

Ce Belgesi kelime anlamı, uygun bulunma anlamına gelmektedir. Avrupa Birliğï’nin belirli ürün gruplarında yer alan ürünlerin Avrupa pazarında serbest bir şekilde dolaşımı için ürünlere uygulanan teknik standartlara ve bunu ifade eden belgedir. Ce belgesi, ce markası, ce sertifikası ve ce işareti olarak da ifade edilebilir.

GMP kozmetik başka bir deyişle iyi üretim uygulamaları bu ürünlerin hangi koşullarda imal edilmesi gerektiği hakkında kılavuzluk eder. Kozmetik ürünlerin imalatında GMP kozmetik mevzuatı ile koşul durumuna gelmiştir.

 İso 22716 nitelikle kozmetik ürünler için oluşturulmuş GMP uygulamalarını kapsayan ve sertifikalandırılabilen ülkeler arası standarttır. Avrupa kozmetik mevzuatının yeni esas özelliklerinden birisi de, iyi üretim uygulamaları (GMP) ile uyumluluktur. GMP’nin esas amaçlarından birisi ise, Avrupa birliğinde dolaşımda yer alan kozmetik ürünlerinin güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanmasıdır. İso 22716 sertifikasyonu, mevzuatın ihtiyaçları dışında var olan marka imajınızın gelişmesine yardımda bulunur, ihracat işlemlerinizi kolaylaştırmakla birlikte alakalı yetkili merciilerin incelemesine hazırlanmanızı sağlar. 2013 itibariyle, Avrupa pazarına sunulan kozmetik ürünlerinin  hepsi, GMP düzenlemeleri uyarınca imalatının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İso 22716 uyumluluğu, sorumlu olan makamlarca tanınan GMP ön uyumluluğudur.

Keymark yani keymark belgesi, Avrupa konseyinde yer alan Avrupa standartları örgütlerinden olan CENELEC ve CEN’in Avrupa standartlarıyla (EN) uyumlu olması ile alakalı bir düzenleme isteği üzerine meydana getirilmiştir. İşaret, Avrupa birliği devletlerinin çoğunda bilinmektedir ve kendi milli sertifikalandırma işaretlerine eş değerde olduğu kabul görmektedir.   

CB Belgesi, dünya çapında imalatçıların tek test ve belgelendirme maksadıyla meydana getirildikleri bir programdır. CB deney belgesi, elektronik ve elektrikli cihazların belgelendirilmesi ve uygunluk testleri ile alakalı IEC sistemine (IECEE-CB Certification Scheme) uygun şekilde firma adına, muayene ve deney gerçekleştiren her ürün için ayrı ayrı şekilde hazırlanan ve üzerinde ürünün ticari markasını, tipini, sınıfını, türünü ve modelini belirten deney belgesidir.

EEE uygunluk değerlendirme işlemi, İnsan ve çevre sağlığının muhafaza etmek gayesiyle; elektronik ve elektrikli eşyalarda zarar teşkil edebilecek maddelerin faaliyetini kısıtlandırılması ve sınırlandırılmalardan muaf olacak uygulamaların saptanması, elektronik ve elektrikli eşyaların ithalatının kontrol edilmesine dair hukuki, idari ve teknik esasları düzenleyerek elektronik ve elektrikli eşya atıklarının çevreyle uyumlu biçimde geri kazanılması ve yok edilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek gayesiyle çevre ve şehircilik bakanlığının inisiyatifinde EEE uygunluk belgesi düzenlenir.

GOST-R çıkışı, ülkeler, kendi ülke şartlarını meydana getirip milletler arası ticarette, milletler arası standartlar gibi kendilerine ait standart aramaktadırlar. Ülkemizde üretim standartları noktasında ürünlere nasıl standartlar oluşturulmuş ise bu standartlara uygun sertifikalar aranmakta ve buna benzer durumda Rusya için geçerlidir. Bu belge Rusya ile ticarette ihtiyaç duyulan ürün sertifikasıdır. Rusya ülkesinde perakende ve toptan ticareti gerçekleşen her mal, mamul için ürün kalite belgesi düzenlenmesi zorunludur.

VDE, Almanya’da bilgi teknolojileri, elektrik, elektronik ile alakalı ürünler için meydana getirilmiş bir kuruluştur. Yeni teknolojilerin ilerlemesine imkan sağlamak, güvenlik standartlarını geliştirmek temel hedefi olan kurum, dünya genelinde uygulamalarda bulunmaktadır.

Barkod Tescil; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.

CSA, Kanada standartlar birliği’nin  kısaltılmış ismidir. Kar maksadı gütmeyen bir standartlar organizasyonudur. 57 alanda standardı vardır ve bu standartları geliştirmektedir.
 
CSA elektronik ve basılı alanda standartlarını yayımlayarak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. CSA endüstri,  tüketici ve devlet gruplarının mümessilliklerinden meydana gelmektedir. CSA, 1950’lerde, belgelendirme ve test  kapsamını genişletmek için, Japonya, İngiltere ve Hollanda’da ülkeler arası ittifaklar oluşturmuşlardır. Test laboratuvarları olan Vancouver, Montreal, ve Winnipeg laboratuarları Toronto’da genişletilmiştir.