Yatırım teşvik belgesi danışmanlık, yatırım gerçekleştiren ve yapılan yatırımların özelliğï Yatırım Teşvik Mevzuatına göre yatırımcı, Yatırım Teşvik Belgesi alarak kanunca tanımlanmış desteklerden faydalanabilmesi adı yapılan yönlendirmedir. 

 Ülkemizde; yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek yatırımları özendirmek, yabancı yatırımları artırmak amacıyla Yatırım Teşvik Sistemi kurulmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcıyı Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde tanımlanan devlet teşvik uygulamalarından faydalandırarak hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücünü yükseltir. 

TKDK  tarimsal kirsal kalkinma destekleri, Türkiye’deki varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların Türkiye’de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamaktır. 2008‘ de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur.

Avrupa Birliği projeleri, AB tarafından, üye ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programları’ndan biridir. AB Çerçeve Programları, diğer birçok Topluluk Programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanan çok yıllı programlardır. 1984 yılından beri, AB üye ülkelerinin ulusal bilim ve araştırma politikaları ile uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla; araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının desteklenmesi AB Çerçeve Programları aracılığıyla yapılmaktadır.

Kosgeb destekleri, Türkiye’deki işletmelerin %99’unu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Trend olan teknoloji uygulamalarını yakalamak ve sektörel gelişmelere uyum sağlamada KOBİ’lerin büyük önem taşıdığı, hızla değişen dünya piyasalarına KOBİ’lerin daha kolay uyum sağladığı artık tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Ekonomik büyüme ve bölgesel gelişmeye olan katkılarından dolayı ülkemizde de KOBİ’lere olan önem artmış, KOBİ’lere yönelik destekleyici ve teşvik edici çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Patent teşvikleri, Türkiye’de patent teşvik sistemi ulusal ve uluslararası patentlerin arttırılması amacıyla düzenlenmiştir. Genel olarak iki kurum tarafından karşılanmaktadır. 
» Tübitak
» Kosgeb
Tübitak Patent Teşvik
Patent, başvuru esnasında verilir. (patent harcamaları esnasında/hemen sonrasında)

 

Kosgeb Patent Teşvik
Patent, belgesi alındıktan sonra verilir.(harcamalardan çok sonra)

Markalaşma Teşvikleri kapsamında, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ de belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’ de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Kalkınma ajansları yani bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir.

Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.