Hizmet alanı farklı olan sektörlerde faaliyette olan işletmelerin belirli bir standarda uygun olarak hizmet sunduklarını ispatlayan ve alanlarında yetkinliğinin bulunduğunu belirten bir belgedir. İso örgütü nezdinde yazılan standartlara göre verilen belgelerin tümüne iso belgesi ismi verilir.

ISO 9001:2015 kalite yönetim standartlarının temelini oluşturan ve en çok bilinen standartların dahilindedir. Standartlar ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve müşterilerin ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılamak ve müşteriler için değer yaratmak isteyen tüm işletme ve kuruluşların sahip olması gereken bir standarttır. 

Çevre Yönetim Belgelendirmesidir. Yani bir üretim alanında  faaliyetlere  devam eden; hava, toprak, su ve doğal kaynalar, bitkiler ve hayvan çeşitliliği ve insanları da içine alan ve bunların birbirleriyle ilişkilendirilmesine denir. Üretimin ilk ayağından tüketiciye ulaştırılması aşamasına kadar geçen süre  zarfında etrafında  bulanan etkilerine  dikkat  edilerek  uygulanmasına yarayan sistematik bir etkileşimdir. 

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından,  Mart  2018 tarihinde yayınlanmış olan ISO 45001- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı TSE tarafından TS ISO 45001:2018 olarak Nisan 2018 tarihinde Türk Standardı olarak yayınlanmıştır.

TS ISO 45001:2018- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı;

 • Kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkân verilmesi,
 • Kuruluşta iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
 • Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması,
 • Organizasyonel yapının güçlendirilmesi,
 • Oluşturulan  sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

amacı ile yüksek seviyeli yapıda hazırlanan ve  TS 18001’in yerine gelen  uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarddır.

Iso 13485 Standardı kapsamı yani, Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi; Tıbbi veya medikal chazların kaliteli ve sürekli müşteri taleplerini karşılayan ve tıbbi cihazlar sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir standarttır.

ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi, mevcut ABD, Fransız, Alman ve İtalyan otomotiv kalite ağı standartlarını global otomotiv sanayisi sınırında birleştiren teorik bir şartnamedir. Otomotivle alakalı nesnelerin tasarım/geliştirme, üretim, montaj ve bakımlarına yönelik kalite sistem ihtiyaçlarını belirler.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi yani Iso 27001’in temel kavramı olan bilgi kelimesinin anlamı kurum ve ya kuruluşların işleyişteki sürekliliğini amaçlayan ve destek olan en temel değerdir. Birden fazla varlığın yitirilmesi durumda eksikliği giderilebilecek durumu var iken yitirilen bilginin maddi karşılığı mümkün değildir. Bu şekilden dolayıdır ki sürekli bir vaziyette etkileşim halinde olan değişim ve gelişmekte olan günümüz şartlarında bilginin ehemmiyeti ve önemi giderek artış gösteren bir varlık halini almaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, müşterilerin umut ettiklerinin  ötesinde hizmet sağlamayı isteyen tüm kurumu ilgilendirir. Bu yönetim şekli kamu firmaları yada gönüllülük esasına dayalı firmalar dahil olmak üzere her anlam ve boyuttan işletmenin genel bir ihtiyacıdır. Müşteri istek, arzu ve şikayetlerini daha etkili bir şekilde yönetmeniz, müşteri beklentilerini karşılama oranınızı yükseltecektir. Özellikle müşteri şikayetlerini faaliyetleriniz için  bir  yenileşme, bir fırsatı olarak görürseniz, şikayetleri çabuk bir şekilde müşteri memnuniyetine çevirebilirsiniz. Şirketinizin faaliyeti ve büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 10002 bu hedefe ulaşmanıza yardım edebilir.

Yaşamımızı sürdürebilmemiz adına gerekli olan temel ihtiyacımız şüphesiz ki gıdadır. En temel ihtiyacımız olan gıdayı güvenli tüketmek ise kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

ISO 22000 Gıda zincirinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketim anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için gerekli şartları kapsayan bir yönetim sistemi standardıdır.

Uluslararası Standart Örgütü tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı Gıda Güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanan ilk uluslararası standarttır.

ISO 22000 Standardının temel yaklaşımlarından en önemlisi HACCP tir. (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)  Gıda zincirinde oluşması muhtemel tehlikelerin tespit edilerek önlenebilmesi, kabul edilebilir sınırlara indirilebilmesi, yada ortadan kaldırılabilmesi amacıyla kontrol uygulanılabilen bir noktadır.

İso 22716 nedir? sorusu ile sürekli olarak karşılaşmaktayız. KozmetiK insanların daha çekici ve etkileyici görünmek veya görünümlerindeki problemleri gidermek adına kullandıkları ürün, bakım ve tedavileri yöntemlerini kapsayan bir ifadedir. Kozmetiğin tarihine göz atacak olursak insanlık tarihi kadar eskilere dayandığını görürüz.

Orman belgelendirme onay programı (PEFC), sürdürülebilir orman yönetimini tarafsız üçüncü parti orman sertifikasyonları aracılığıyla destek veren bir programdır. Pefc; Coc-Orman koruma ve gözetim zinciri, ham ürünün ormandan tüketiciye gelene kadar ki; işleme, dönüştürme, üretim gibi tüm süreçlerin başarıyla gerçekleştiğini taahhüt eden bir sistemdir.

ISO 16001 Enerji yönetimi sistemi standardı, sera gazı emisyonlarınızı ve maliyetlerinizi minimize etmeye esaslı, verimli bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistemi oluşturmanıza yardımcı olan milletlerarası bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Ağı Standardı, ülkeler arası standartlar teşkilatının yayımlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile isimlendirdiği ülkeler arası enerji yönetim ağı standardıdır. İSO 16001 gibi yerel  ve ulusal standartlardan sonra yayımlanmış olan ilk küresel enerji yönetim standardıdır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, İş hayatının en önemli kaynağı, bilgi ve bu bilgilerin teknolojik cihazlara iletilmesi ile elde edilen bilgi teknolojileri, hem iş hayatında hemde normal hayatta önemli bir yere sahiptir. Bilgi teknolojileri; internette sunulan  hizmetlerden tutunda arşivlemeye kadar, teknik servis ve yazılım gibi hizmetler gibi bilgi işlem departmanlarından yapacağı hizmetleri kapsamına almaktadır. Oldukça geniş kullanım sahasına sahip olan, gün geçtikçe yaygınlaşan ve sürekli gelişen ve değişen bir teknoloji, yaşadığı bu değişimin ne kadar hızlı oluşu, kuruluşları rekabet ortamına sokarak tehlikelerin meydana gelmesinde hız artırmaktadır.

ISO 20252 Pazar ve Sosyal Araştırma Standardı kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirlemektedir ve müşteri hizmeti ve sürekli iyileştirme esasına göre sektör firmalarına yön veren bir standarddır.  Standart araştırma önerileri, anketler ve tartışma kılavuzları, örnekleme ve veri işleme arşivleme belgeleri gibi yönetim ve araştırma işlemlerini kapsamaktadır.

ISO 29001 Petrol Gaz, petrokimya ve doğal gaz sanayilerine ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlar için kalite yönetim sistemi gereklerini sunan bir teknik spesifikasyon olan ISO/TS 29001, ülkeler arası petrol ve gaz sanayinde giderek artan bir kabul görüyor.
 
ISO 29001 Petrol Gaz standardının temeli ISO 9001’e dayanır ve hizmet sağlayıcılardan gelen kusurları önleme ile değişiklik ve atık azaltmaya ağırlık veren ilave şartları birleştirir.

FSC; Üyelik tabanına dayalı, kar maksadı taşımayan milletler arası bir kurum olan FSC (Orman Yönetim Konseyi), orman yönetim ağının ilerletilen ve insanların toplanarak oluşturduğu, kötü orman politikalarını durdurma çalışmalarını prensip edinen bir kuruluş olarak meydana gelmektedir.

BS 25999 standardı, İngilizlerin geliştirdiği bir standart olarak, doğal afet ya da kaza gibi aksaklıkların yaşanması durumunda şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kurulabilecek bir yönetim sistemidir.

BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı İngilizcesi BCM ( Business Continuity Management ) en iyi uygulamasını temel alan ve tüm İş sürekliliği Yönetim Sistemi yaşam döngüsünü içine alan bir denetim kümesini içerir.

BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, yüksek risk içeren, finans, telekomünikasyon, ulaşım ve kamu sektörü gibi alanlarda çalışan kurumlar için mutlaka uygulanması gereken bir sistemdir. İş sürekliliğin önemli olduğu diğer sektörlerde olabilir BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulanabilir.

ISO 18513 standardının gereklilikleri konusunda ilk belirtmemiz gerekn durum, bu standart konaklama alanında uluslararası niteliğe sahip tek standarttır. Bu standardın ortaya çıkışı oldukça uzun kabul edilebilecek bir sürece karşılık gelmektedir.

Mayıs ayının sonunda açılması öngörülen işletmelerde uluslararası kabul gören bir sertifikasyon süreci işlemeye başlayacak.  Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen hijyen kurallarına uyan oteller ve tesisler ”korona sertifikası” alabilecek ve turizm sezonunda bu sertikayı alan oteller hizmet verebilecek.

Tesislere Mayıs ayının sonunda verilmesi planlanıyor. Fakat işletmelerin korona sertifikası alabilmesi için Sağlık Bakanlığı birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlardan bazıları ise şöyle:

 • Misafirlerin son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkelerin kaydının tutulması
 • Tesislerin her bir köşesinin koronavirüs için steril hale getirilmesi (ozon ve ULV makineleri ile dezenfeksiyon)
 • Standartlara uygun malzemelerin kullanılması
 • Tesiste çalışanların pandemi eğitimi almış olması
 • Ortak kullanılan alanların sosyal mesafeye uygun olması (periyodik açık ve kapalı alan dezenfeksiyonu)
 • Otel içerisindeki misafirlerin termal kameralarla ateşlerinin ölçülmesi
 • Tesiste sağlık bakanlığınca belirlenen standartlara uygun sağlık ekipmanlarının ve görevlilerinin hazır bulundurulması