Satış ve Danışma Hattı: +90 212 270 74 41

ISO 9001:2008ANASAYFA Firma Adı ISO 9001:2008

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri

  ISO 9001:2008 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve  hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir. Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satınalmadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler.

 

ISO 9001:2008 belgesi ürün/hizmetin kendisine değil, onu üreten sistemin tamamına yöneliktir. Bir benzetiş ile ISO 9001 denetimi, yemeğin lezzetli olmasının değil, mutfağın lezzetli ve temiz yemek yapmak için uygun olmasının denetlenmesi demektir.

 

ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistemini Uygulamanın Amaç /  Faydaları

 • Rekabet şansını artırmak,

 • Firmanın yönetim standardını oluşturarak kurumsallaşmak,

 • Verimliliği ve karlılığı artırmak,

 • Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemek,

 • Müşterilerin beklentilerini daha iyi anlamak ve onlarla aynı dili konuşmak,  

 •  Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek,

 •  Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek,

 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,

 • Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak,

 • Sistem yaklaşımı getirmek,

 • İş süreçlerini etkinleştirmek,

 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,

 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak,

 •  Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak,

 • Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olmak,

 • Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak,

 • Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini artırmak,

 • Firma içi iletişimi geliştirmek,

 • Yönetimde liderliği öne çıkarmak,

 • Çalışanları katılıma teşvik etmek

 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)  

Firmanızın amansız rekabet fırtınasında ayakta kalabilmesi, ilerleyebilmesi, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi zorunluluk halini almıştır. Bugün için İngilizce nasıl ki uluslararası ticaret lisanı haline gelmişse, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi de her alanda ortak bir yönetim modeli olmuştur.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; konusunda uzman yaklaşık 100.000 kişinin katkıları ile hayata geçirilmiştir. Bu sisteme sahip olmakla yüz bin kalite adamının tecrübelerini işletmenize aktarmış olacaksınız.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, sürekli iyileştirme döngüsü ile sürekli müşteri tatminine odaklanmıştır.

Kurumsallaşmak işletmelerin devamının teminatıdır.

İşletmelerin devamlılığını sağlamanın en kolay ve güvenilir yolu ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemidir. Kurumsallaşmak, acımasız rekabet ortamında yöneticilerin asli işlerine zaman ayırmalarını sağlayacak yegane çözümdür. Yöneticinin asli işi, firma stratejilerini, hızla değişen ekonomik ve politik dengelere uygun olarak düzenlemek ve insan, finans, sermaye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak olmalıdır.

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi, kurumunuza, bir sonraki üretimi, öncekinden daha iyi yapma becerisini kazandıracaktır. Bütün dünyada, 1.000.000 fazla işletmede kabul görmüş ve başarıyla uygulanmıştır. İşletmenizin kurum kimliği kazanması ve devamlılığının sağlanması için ilk adımdır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde;
İşletmelerin kurumsal kimliğe sahip olmaları sağlanmaktadır. Yürütülen faaliyetlerin sözle değil, belge ile yapılması, ölçülmesi ve sonuçların analiz edilmesi imkanı elde edilmektedir. Bu sayede iyileştirme fırsatları değerlendirilmekte, işletmenin her kademesinde sürekli iyileştirme, verimlilik artışı ve müşteri tatmini sağlanmaktadır.
Firmanızın organik yapısı ve tüm pozisyonların (tasarım – satınalma – proses kontrol – ambalajlama – taşıma – depolama – sevkıyat – satış – satış sonrası hizmetleri – insan kaynakları - finans gibi ünitelerin ve çalışanların) belli bir standarda ulaşması ancak ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi ile mümkün olacaktır.

ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi; müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini, müşterinin tatmin edilmesini, kalite halkasının her kademesi için ürün ve hizmetlerin niteliğini etkileyen teknik, idari ve insani faktörlerin optimize edilmesini sağlar.

ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde; uygun fiyat, uygun kalite, zamanında teslimat, moda, estetik ve ergonomi gibi süzgeçlerden geçirilen ürün ve hizmetler sunularak müşteri tatmini sağlanır.

Sonuç olarak; İşletmenizin her kademesinde, işverenin, işgörenin, müşteri ve satıcının sürekli mutluluğu ancak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile mümkün olacaktır.

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

Mevcut Durumun Tespiti: Genellikle her kuruluşta formal/ yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı: Kalite sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

Eğitim: Kalite yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara ,uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması: Kalite yönetim sistemi bir kişinin bir bölümün uygulayacağı bir şey değilse, kurulması aşamalarında da bir kişinin bir bölümün performans göstermesi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle formatı ne olursa olsun temel prensip , kalite yönetim sistemi kurulurken mümkün olduğunca katılımı sağlamak olmalıdır. Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimlerinin, sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak görev alacaktır. Sistemi danışmanın veya kalite sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım, ileriki uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından da uygun olacaktır. 

İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi: Kalite yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

Gözden Geçirme: Üst yönetim kalite yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini Belgelendirme Şartları  

Döküman İnceleme:  Belgelendirme Müracaat'nın yapılmasından sonra en geç 15 gün içerisinde müracaat ek evrakları ve ilgili yönetim sistemine ait dokumanlar, Belgelendirme firmasına ulaştırılmalıdır.

Kuruluşunuza ait dokumanlar, ISO 9001: 2008 standardına uygunluk açısından incelenecek ve düzeltilmesi gereken bir durum olması halinde, bir rapor ile tarafınıza bildirilecektir.

Belgelendirme firmasına tarafından incelenmesi sonrasında, dokümanlarda söz konusu olabilecek değişiklikler, belgelendirme denetimi öncesinde tamamlanmalı ve Belgelendirme firmasına ulaştırılmalıdır.

Ön Denetim (isteğe bağlı): Belgelendirme amacı ile başvuruda bulunan firma, belgelendirmeyi esas teşkil eden resmi belgelendirme denetimi öncesinde, mevcut durumu görerek olası problemleri görmek istemesi durumunda yapılan denetim türüdür. Bu denetim için belirlenecek tarih ve gün sayısı iki taraf arasında tespit edilir.

Belgelendirme Denetimi: Belgelendirme denetimi, ISO 9001:2008 standardı ve sistem dokümanlarını uygunluğu tespit etmek amacı ile Belgelendirme firmasının denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Belgelendirme denetiminin süresi Belgelendirme firmasına beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda uluslararası akreditasyon kurallarına göre belirlenecek ve denetim öncesinde bir program halinde bildirilecektir.

Belgelendirme denetiminin sonucunda sisteminizin standarda uygunluğunun tespit edilmesi durumunda kuruluşunuz ISO 9001:2008 belgesini almaya hak kazanacaktır. Kuruluş belgelendirme denetimini başarıyla tamamlanmasını takiben, Belgelendirme firması denetim ekibi tarafından, belge verilmesi için önerilecektir. Bu aşamadan sonra, Belgelendirme hizmetleri  tarafından en kısa süre içinde belge düzenlenerek müşteriye sunulacaktır.

Takip Denetimi:  Belgelendirme veya gözetim denetimlerinde sistemin genel işleyişini etkileyecek derecede, uygunsuzluk (lar) tespit edilmesi durumunda gerçekleştirilecek denetimlerdir. Takip denetimleri, belgelendirme ve ya gözetim denetimini gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Gözetim Denetimleri: Gözetim denetimleri kuruluşunuzun ISO 9001:2008 standardına uygunluğunun devamını kontrolü amacı ile Belgelendirme firması denetim ekibi tarafından, en az yılda 1 olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Marka ve Logo Kullanımı: Marka ve logo kullanımı ile ilgili uyulması gereken hususlar, sözleşme ekinde verilen, marka ve logo kullanım talimatı ile belirlenmiştir.

Belgelendirme Geçerlilik Süresi: ISO 9001:2008 standardına göre yapılan belgelendirme için belge geçerlilik sözleşme süresi 3 (üç) yıldır. Bu sözleşme, imzalandığı tarihten belge geçerlilik süresi sonuna kadar geçerlidir.  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge gecerlilik süresi üç yıl daha uzatılır.

Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde sözleşme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Belgenin geçerlilik süresi için, ilk belge tarihi baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni sözleşme imzalanır.

İtirazlar ve Şikayetler:  Belgelendirme firması sistem belgelendirme faaliyetleriyle ilgili itirazlar ve şikayetler kuruluş tarafından denetimler sonrasında, denetim raporları, denetim ekibi, denetim içeriği v.b. hususlarda itiraz ve şikayetler yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Gerçekleşen denetimler hakkında yapılan tüm şikâyetler, bir sonraki şikâyet değerlendirme komitesi toplantı gündeminde ele alınır.


Toplantı sonrasında alınan kararlar yazılı olarak ilgili kuruluşlar ve denetim ekipleri üyelerine bildirilir. İlgili kararlar çerçevesinde gerek düzeltici/ önleyici faaliyetler başlatılır.